1: FAHAMU

Hatua ya 1: FAHAMU

Fahamu Injili na uelewe kikamilifu uamuzi wako wa kumfuata Yesu.

 

Injili ni nini?

“Injili” ni habari njema kuhusu Yesu – kwa sababu aliondoa dhambi za ulimwengu, tunaweza kuwa na uhusiano na Mungu.

 

Ndiyo. Unaweza kuwa na uhusiano na Mungu! Na licha ya makosa ambayo umefanya, Mungu anakualika katika familia yake.

 

Hii ni Injili, hadithi ya jinsi Mungu alikuokoa kutoka kwa dhambi zako:

 

Injili

Mungu aliumba ulimwengu na kila kitu kilichomo ndani yake. Mwanzoni, wanaume na wanawake walikuwa na uhusiano na Mungu, upendo ulikuwa kiini cha haya yote, na mambo yalikuwa mazuri.

 

Walakini, uhusiano huo ulibadilika baada ya wanadamu kumtendea Mungu dhambi. Mara tu wanadamu walipokosa kumtii Mungu, wakati wanadamu waliamua kuwa wanajua zaidi kuliko Muumba, ndio wakati dhambi na mauti iliingia ulimwenguni. Wakati huo, wanaume na wanawake walitengana na Mungu.

 

Matokeo ya Dhambi

Wakati huo wa kutenganishwa na Mungu unajulikana kama “kuanguka” na unaweza kusoma zaidi katika kitabu cha Mwanzo 3 (mwanzo wa Biblia)

 

Baada ya kuanguka, watu walijaribu kubadilisha Mungu mioyoni mwao kwa vitu vya kila aina: miungu ya uongo, tuzo, pesa, ngono, vita, na mafanikio ya mwanadamu. Hakuna kitu kilichoweza kuchukua nafasi ya Mungu, na kwa karne nyingi, wanaume na wanawake waliishi katika dhambi zao wenyewe bila kupata njia ya kujiokoa.

 

Kwa kweli, ulimwengu wetu leo bado unaathiriwa na dhambi. Ulimwengu umejaa maovu, magonjwa, na mauti – yote ni matokeo ya dhambi. Na bado watu wanajaribu kujaza kubadilisha Mungu mioyoni kwa vitu vingine ambavyo si Mungu.

 

Hiyo ndiyo aina ya ulimwengu ambao ulizaliwa. “Ni dhambi zenu,” nabii, Isaya, aliandika, “ambazo zimewatenganisha na Mungu. Kwa sababu ya dhambi zenu zimemficha mbali nanyi hata asiweze kuwasikiliza” (Isaya 59:2).

 

Paulo, mwanzilishi wa kanisa la kwanza aliandika, “Kwa sababu wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu” (Warumi 2:23)

 

Hatuwezi Kujirekebisha

Wanaume na wanawake hawana uwezo wa kutatua tatizo lao la dhambi.

 

Mungu anajua hivyo.

 

Kwa hivyo, alimtuma Yesu kuwaokoa watu Wake. Yohana, rafiki wa karibu wa Yesu, aliandika, “Baba amemtuma Mwanae kuwa mwokozi wa ulimwengu.” Wakati Yesu alikufa msalabani,

1. Alijichukulia Mwenyewe adhabu ambayo tulistahili kwa dhambi zetu
2. Alisamehe na kufidia dhambi za kila mtu – za awali, sasa, siku zijazo.
3. Alifanya iwezekane kwa wanaume na wanawake kuwa na uhusiano na Mungu tena. Kwa nini? Wakati Mungu anawaangalia watu, Anawaona wanaume na wanawake ambao hawana dhambi – kwa sababu ya kile Yesu alichokifanya msalabani.

 

Habari njema ya Injili ni kwamba Yesu alikuja ulimwenguni kushinda dhambi na kifo milele na kumpa uzima wa milele kila mtu anayemwamini. Ni habari njema!

 

Paulo, mwanzilishi wa kanisa, alisema hivi: “Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu” (Warumi 6:23).

 

Karama ya Mungu Isiyolipishwa

Kwa hivyo watu wenye dhambi hupokeaje karama ya uhusiano wa milele na Mungu bila malipo? Ni rahisi. Kupitia Imani! Amini tu kwamba Yesu ni Mwokozi wako na useme kwa sauti kubwa. Paulo aliandika, “Ukikiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na kuamini moyoni mwako kwamba Mungu alimfufua kutoka kwa wafu, utaokoka.” (Warumi 10:9).

 

Ikiwa unaamua hivi sasa kuwa mfuasi wa Yesu, omba maombi haya kwa Mungu:

 

Mungu, naomba msamaha kwa mambo mabaya niliyoyafanya katika maisha yangu. Asante kwa karama ya mwana wako, Yesu. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na kwamba Yu hai. Ninaamini kuwa, kwa sababu yake, nimesamehewa na nimekombolewa kutoka kwa dhambi zangu zote. Niko tayari kukuishia. Tafadhali ingia maishani mwangu na unijaze na Roho wako Mtakatifu. Ishi nami milele. Asante kwa kunialika katika familia yako! Katika jina la Yesu, Amina.

 

Umekombolewa!

Leo, ikiwa umeomba ombi hilo rahisi, umesamehewa na umewekwa katika familia ya Mungu kwa sababu ya kile Yesu alichokufanyia. Uhusiano wako na Mungu umerejeshwa, sasa wewe ni kiumbe kipya, na dhambi haikutenganishi tena na Yeye.

 

Unaweza kuwa na imani katika ukweli huu wa Biblia: “Kwa hiyo mtu akiwa ndani ya Kristo, amekuwa kiumbe kipya; ya kale yamepita, tazama, mapya yamekuja.” (2 Wakorintho 5:17).

 

Karibu kwa Familia ya Mungu!

 

Wacha Tuifafanue:

 

Mada 4 muhimu kutoka kwa Injili

 

Hapa kuna mada nne muhimu kutoka kwa hadithi ya Injili ya kukusaidia kukumbuka na jinsi inaleta tofauti katika maisha yako:

 

1. Upendo

Mungu anakupenda na ana mpango kwa ajili yako.

 

Biblia inasema, “Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa Mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, bali awe na uzima wa milele” (Yohana 3:16). Yesu alisema, “mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele” — maisha kamili yenye kusudi (Yohana 10:10).

 

2. Kutenganishwa

Sisi ni wenye dhambi na tumetenganishwa na Mungu.

 

Sote tumefanya, kufikiria au kusema mambo mabaya, ambayo Biblia huita “dhambi.” Biblia inasema, ” kwa sababu wote wamefanya dhambi, na kupungukiwa na utukufu wa Mungu” (Warumi 03:23). Mshahara wa dhambi ni mauti, utenganisho wa kiroho na Mungu (Warumi 6:23).

 

3. Yesu

Mungu alimtuma Yesu kufa kwa ajili ya dhambi zako.

 

Hii ni habari njema. Yesu alikufa kwa ajili yetu ili tuweze kuwa na uhusiano na Mungu na kuwa pamoja Naye milele. “Mungu Onyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, tulipokuwa tungali wenye dhambi, Kristo alikufa kwa ajili yetu” (Warumi 5:8).

 

Lakini haikukoma alipokufa msalabani. Alifufuka tena na bado anaishi!

 

“Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu… Akazikwa… Akafufuka siku ya tatu, kulingana na Maandiko” (1 Wakorintho 15:3-4).

 

Yesu ndiye njia ya pekee ya kumfikia Mungu.

 

Yesu alisema:, “Mimi ni njia, na ukweli na uhai; hakuna mtu awezaye kuenda kwa Baba, ila kupitia kwangu” (Yohana 14:6).

 

4. Omba

Omba ili upate msamaha wa Mungu.

 

Kuomba ni kuzungumza na Mungu tu. Anakujua. Kilicho muhimu ni mtazamo wa moyo na uaminifu wako. Omba sala kama hii ili umkubali Yesu kama Mwokozi wako:

 

Yesu Kristo, naomba msamaha kwa mambo mabaya niliyoyafanya katika maisha yangu. Asante kwa kufa Msalabani kwa ajili yangu, niweke huru kutoka kwa dhambi zangu zote na unisamehe leo. Tafadhali ingia maishani mwangu na unijaze na Roho wako Mtakatifu. Ishi nami milele. Asante Yesu!”

 

Ni nini kinachofuata? Anzisha Kikundi cha Kujifunza Biblia

Anzisha Kundi la Biblia na marafiki wako kwa kukutana kila wiki na kusoma mistari hii pamoja. Hii itakuhimiza kukua katika imani yako mpya. Kusoma mistari hii ya Biblia itakusaidia kujifunza jinsi ya kumwamini Mungu kabisa na kuwa na uhusiano wa karibu naye.

 

• Yohana 14:6
• Waefeso 2:8-9
• Warumi 10:9
• Matendo ya Mitume 2:21
• 2 Petro 3:9

2: SOMA

Hatua ya 2: SOMA

Soma Biblia na ujifunze kuhusu Mungu ni nani na jinsi anavyofikiria

 

Unaweza Kumjua Mungu

Mojawapo ya maswali ambayo mfuasi mpya wa Yesu huuliza ni, “Nitajuaje kile Mungu anatarajia kutoka kwangu?” Jibu ni rahisi: soma Biblia.

 

Biblia ni neno la Mungu alilolivuvia ambalo linasimulia hadithi isiyo na mwisho ya Mungu aiwatafuta watu anaowapenda. Iliandikwa zaidi ya miaka mia moja iliyopita, ikisimulia historia na mipango ya baadaye kwa watu Wake. Kutenga wakati kusoma neno lake kunatufundisha mambo mawili:
1. Mungu ni nani
2. Kile anachotaka kutoka kwetu

 

Kwa sababu hiyo, Biblia inatubadilisha, kuunda mioyo na maisha yetu, na kutuleta karibu na Mungu.

 

Kile Mungu anasema kuhusu Biblia

Katika Biblia, Mungu anasema mambo 3 muhimu kuhusu maneno yake. Hii ni mistari, kuhusu nguvu ya Biblia, ya kukumbuka unapokua katika imani yako mpya katika Yesu.

 

1. Biblia ni neno la kweli la Mungu – Kila andiko, lenye pumzi ya Mungu, lafaa kwa mafundisho, na ya kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha katika haki; ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema” (2 Timotheo 3:16). Biblia haijajazwa tu maneno ya kusoma unapokuwa karibu na Wakristo wengine. Imejaa ukweli ambao ni muhimu kwa maisha yako ya kila siku – ukweli unaokutayarisha kwa kila kazi njema.

 

2. Neno la Mungu ni hai na lina nguvu kwa sababu limevuviwa na Mungu aliye hai na anayefanya kazi – “Neno la Mungu ni hai na lina nguvu, ni kali kuliko upanga wenye makali kuwili, hukata kabisa hadi mahali ambapo moyo na roho hukutana, hadi pale vikutanapo viungo vya mwili na uboho, neno hilo huchambua nia na fikira za mioyo ya watu” (Waebrania 4:12). Mungu, kupitia maneno ya Biblia, ana nguvu ya kukubadilisha na kukugeuza uwe mtu ambaye analingana na mapenzi ya Mungu.

 

3. Kadri tunavyokuwa na neno la Mungu ndani ya mioyo yetu, ndivyo Mungu anavyoweza kutuongoza karibu naye. “Nimeshika neno lako moyoni mwangu, nisije nikakukosea” (Zaburi 119:11). Kuna kila aina ya mvuto mbaya katika ulimwengu huu ambao unatushawishi kuishi kwa njia ambayo hatufai kuishi. Tunaweza kupambana na majaribu hayo tukijua neno la Mungu na kile anachotarajia kutoka kwetu.

 

Sasa nini?

Wakristo wote, haswa wapya, wanapaswa kusoma na kujifunza Biblia kila siku.

 

Sehemu nzuri ya kuanzia ni kitabu cha Yohana. Kusoma kitabu cha Yohana kutakusaidia kuelewa vyema hadithi ya Yesu na jinsi inavyoathiri maisha yako.

 

Kwa mara ya kwanza Biblia inaweza kukutatanisha. Usijali. Usikate tamaa! Endelea kusoma neno la Mungu na, wakati huelewi kitu, omba Mungu uweze kuelewa.

 

Chombo cha kusaidia kuelewa zaidi sehemu za Biblia ni kuandika majibu ya maswali haya matatu:
• Biblia inasema nini kuhusu Mungu?
• Biblia inasema nini kuhusu watu?
• Nitawezaje kutii nilichosoma?

 

Kumbuka kwamba hatua ya kusoma Biblia ni kuwa na uhusiano bora na Mungu na kuishi kwa njia ambayo Mungu anataka uishi. Fanya kusoma Biblia iwe sehemu ya maisha yako ya kila siku na uangalie mambo ya ajabu ambayo Mungu atafanya kama matokeo ya kujitolea kwako!

 

Anzisha Kikundi cha Kujifunza Biblia.

Anzisha Kundi la Biblia na marafiki wako kwa kukutana kila wiki na kusoma mistari hii pamoja. Hii itakuhimiza kukua katika imani yako mpya. Kusoma mistari hii ya Biblia itakusaidia kujifunza jinsi ya kumwamini Mungu kabisa na kuwa na uhusiano wa karibu naye.

 

• 2 Timotheo 3:16-17
• Waebrania 04:12
• Yakobo 01:22
• Zaburi 18:30

3: OMBA

Hatua ya 3: OMBA

Omba Mungu. Zungumza na Mungu.

 

Tunayo njia ya moja kwa moja ya kuwasiliana na Muumba wa ulimwengu! Unaweza kuamini hivyo?! Ni ajabu kuwa Mungu wetu mkamilifu anataka kusikia kutoka kwa watu wasio wakamilifu kama sisi.

 

Usilifanye Liwe Jambo Gumu

Kama mtu wa kawaida, unaweza kufanya uhusiano wako na Mungu kuwa mgumu sana. Haifa kuwa hivyo. Uhusiano wako na Mungu ni sawa na urafiki wako na marafiki zako – unajali mwingine, kuchukua muda kuwa pamoja, na kuthamini kile mtu mwingine anachosema.

 

Maombi ni kuchukua muda na kuongea na Mungu tu. Ni mazungumzo ya kweli na Mungu ambapo unatambua kuwa njia zake ni zaidi ya kile unachoweza kuelewa. Mwishowe, maombi yatakusaidia kujifunza jinsi ya kumwamini Mungu na kila kitu maishani mwako.

 

Anza Kuomba

Wazo hili lote linaweza kutisha. Ikiwa linakutisha, hauko peke yako. Watu wamekuwa wakijifunza jinsi ya kuomba kwa karne nyingi. Njia bora ya kujua jinsi ya kuzungumza na Mungu ni kuanza kuomba! Pata wakati kila siku ambapo unaweza kukaa kimya na kuanza kuongea – kama vile unaweza kuongea na rafiki yako wa dhati.

 

Katika Biblia, Mungu anatueleza vitu viwili muhimu kuhusu maombi:

 

1. Anahitaji tuzungumze na tumfahamishe maombi yetu. Katika neno lake, Anatueleza, “Usijisumbue au kuwa na wasiwasi. Badala ya kuwa na wasiwasi, omba. Ruhusu maombi na sifa zifanye wasiwasi wako kuwa sala, kumruhusu Mungu kujua wasiwasi wako. Kabla ujue, hisia ya ukamilifu wa Mungu, kila kitu kutendeka kwa ajili ya mema, itakuja na kukutuliza. “Ni ajabu kinachotokea wakati Kristo anaondoa wasiwasi katika maisha yako.” (Wafilipi 4:6-7). Kadri tunavyozidi kuomba, ndivyo tunamwamini Mungu zaidi. Na kadiri tunavyomwamini Mungu, ndivyo wasiwasi wa maisha unapungua.

 

2. Anatukumbusha kwamba sala zetu zina nguvu. “Sala ya mtu mwema ina nguvu ya kutenda mengi” (Yakobo 5:16). Kukua katika uhusiano wetu na Mungu kunamaanisha kuwa tumebadilishwa kuwa watu ambao yeye Anataka tuwe. Na kadiri tunavyozidi kukua kama Wakristo, sala zetu zinaendekea kuwa na nguvu zaidi.

 

A.C.T.S.

Ukweli ni kwamba Mungu hatuhitaji tuombe kwa kutumia mtindo fulani. Lakini kuna mfano – namna ya kupanga maombi yako – na watu wengi wamenufaika nao kwa miaka mingi. Unatokana na akronimi, “A.C.T.S.” na zinawakilisha: Kuabudu, Kukiri, Kushukuru, na Kuomba (Adoration, Confession, Thanksgiving, and Supplication).

 

• Kuabudu ni kuonyesha upendo wako kwa Mungu.
• Kukiri ni kukubali dhambi zako na kumwomba Mungu msamaha.
• Kushukuru ni kutoa shukrani kwa Mungu kwa neema na msamaha wake katika maisha yetu na kusema “asante” kwa kila kitu Alichofanya.
• Maombi ni kumwomba Mungu msaada katika maisha yako na maisha ya watu wengine.

 

Pata wakati kila siku wa kuomba na kuzungumza na Mungu!

 

Anzisha Kikundi cha Kujifunza Biblia.

Anzisha Kundi la Biblia na marafiki wako kwa kukutana kila wiki na kusoma mistari hii pamoja. Hii itakuhimiza kukua katika imani yako mpya. Kusoma mistari hii ya Biblia itakusaidia kujifunza jinsi ya kumwamini Mungu kabisa na kuwa na uhusiano wa karibu naye.

 

• Wafilipi 4:6-7
• 1 Yohana 5:14
• Yeremia 29:12
• 1 Wathesalonike 5:16-18
• Wakolosai 4:2

4: SIKILIZA

Hatua ya 4: SIKILIZA

Sikiliza sauti ya Mungu.

 

Kila mwanaume na mwanamke ambaye amewahi kusali ametamani jibu wazi kutoka kwa Mungu, jibu mahsusi la ombi fulani.

 

Kwani, Mungu anaahidi kwamba ikiwa tutamkaribia, atatukaribia(Yakobo 4:8). Kwa hivyo, ni busara kufikiria kuwa hataki tu kusikia kutoka kwako, bali pia kuzungumza nawe. Suluhisho la kufikiria kile Mungu anataka kusema kwako linahusiana na WEWE!

 

Hakuna Vizuizi

Suluhisho la kugundua na kuelewa majibu ya Mungu kwa maombi yako ni kupata wakati wa kusimama na kusikiliza. Ebu tuwe wa kweli, umezidiwa sana na kelele na sauti kutoka pande zote, inaweza kuwa ngumu kuzingatia kazi moja. Ikiwa ni vigumu kufanya kazi, fikiria jinsi ni vigumu kusikia Mungu katikati ya vizuizi hivyo!

 

Haya yote ynamaanisha kwamba kusikia Mungu, kusikia kile anachosema, tafuta mahali patulivu ambapo unapoweza kutuliza moyo na akili yako. Inamaanisha kuzima iPhone, kompyuta kibao, kompyuta, na saa za apple zinazochukua mawazo yako.

 

Hivi ndivyo Biblia inatuagiza kufanya katika kitabu cha Mathayo:
“Ningependa ufanye hivi: Tafuta sehemu tulivu, iliyotengwa ili usije ukajaribiwa kujifanya mbele za Mungu. Nenda mbele ya Mungu tu na uwe mwaminifu kadri uwezavyo. Lengo litabidilika kutoka kwako kumwelekea Mungu, na utaanza kuhisi neema yake.”

 

Unapolenga kuhusiana na Mungu pekee na kusikia kile Anachotaka kushiriki nawe, utapokea mwelekeo, tumaini, na majibu ya maombi yako.

 

Njia 3 Mungu Anazotumua Kungumza

Kuna angalau njia tatu ambazo Mungu huzungumza. Bila shaka, kuna njia zaidi. Mungu ni Mungu na anaweza kuzungumza na wewe anavyotaka. Lakini, hizi ni njia za kawaida utasikia kutoka kwake.

 

1. Mungu Huzungumza nasi kupitia Biblia – Maneno yake yaliyoongozwa na roho. Linajulikana kama “Neno Lililo Hai” kwa sababu limehamasishwa na Mungu aliye hai ambaye maneno yake hubadilisha maisha yetu kila wakati tunapolisoma. Tunaposoma Biblia, Roho Mtakatifu wa Mungu hutusaidia kusikia sauti yake katika njia inayoendana na hali zetu za sasa.

 

2. Mungu huzungumza nasi kupitia “sauti ndogo tulivu.” (1 Wafalme 19:12) Mungu hatapiga kelele, kupiga kite, na kuamuru kwamba usikilize kwa uangalifu. Badala ya kutumia nguvu hivyo, Anataka tukutane naye katikati. Ukweli ni kwamba, huzungumza nasi kila wakati, na hufanya hivyo kwa kiwango cha sauti ambacho kinatuhitaji kuwa makini. Huzungumza hivyo ili tuweze kumsikia, lazima utulie na usikilize kwa makini.

 

3. Mungu huzungumza nasi kupitia “shahidi wa ndani.” Unapokuwa mfuasi wa Yesu, Mungu hukupa karama ya Roho wake Mtakatifu. Roho Mtakatifu hutusadikisha wakati tunafanya maamuzi mabaya, kutuongoza wakati tunahitaji mwelekeo, na kutufariji wakati tunaumia. Roho Mtakatifu pia hutumika kama daraja kati yako na Mungu. Wakati mwingine, Mungu huwasiliana kupitia Roho yake hadi yako na kisha roho yako inawasiliana na moyo na akili yako. Mungu hawasiliani nasi jinsi tunavyowasiliana wenyewe kwa wenyewe. Huwasiliana kutoka kwa Roho wake hadi yako, na kisha roho yako inawasiliana na moyo na akili yako.

 

Huyo ndiye tunayeita shahidi wa ndani. Anaweza kuja kama wazo au kishawishi. Ni vigumu kueleza bayana. Kufikia hadi pale ambapo Mungu anazungumza na wewe kwa njia hii, unahitaji kukutana na Yeye mahali penye utulivu mara kwa mara.

 

Kadri unavyoendelea kuchukua muda zaidi na Bwana, na unavyoendelea kujifunza kusikiliza sauti yake, ndivyo sauti yake inakuwa sauti ambayo “hutetemeka kwa njia za ajabu” (Ayubu 37:5).

 

Watu wengine husema, “Mungu hazungumzi nami. Sijawahi kumsikia!“ Lakini hapa kuna ukweli muhimu: hata ikiwa huhisi kama Mungu huzungumza na wewe, Anazungumza. Kwa kweli, labda anajaribu kupata mawazo yako hivi sasa.

 

Ikiwa hutarajii kusikia kutoka Kwake, hujawasha kipokea sauti!

 

Anzisha Kikundi cha Kujifunza Biblia.

Anzisha Kundi la Biblia na marafiki wako kwa kukutana kila wiki na kusoma mistari hii pamoja. Hii itakuhimiza kukua katika imani yako mpya. Kusoma mistari hii ya Biblia itakusaidia kujifunza jinsi ya kumwamini Mungu kabisa na kuwa na uhusiano wa karibu naye.

 

• Yeremia 33:3
• Wafilipi 4:9
• Zaburi 34:4
• Zaburi 85:8
• Mithali 1:33

5: JIHUSISHE

Hatua ya 5: JIHUSISHE

Jihusishe na wengine katika jumuiya ya Wakristo

 

Kuwa sehemu ya jamii ya imani ni muhimu. Pia ni sehemu ya lengo lako!

 

Mungu hakukuumba uishi peke yako. Kwa hakika, wakati tu ambapo Mungu alisema uumbaji wake haukuwa “mzuri sana” ni wakati mwanadamu alikuwa peke yake. Kwa hivyo, alimpa mwenzi, mwanamke, kuishi pamoja.

 

Ukweli ni kwamba tuna nguvu tunapoishi maisha ya Kikristo karibu na wafuasi wengine wa Yesu – tunaita jamii hii ya Wakristo “Kanisa”. Unahitaji wafuasi wengine wa Yesu karibu nawe ili kukutia moyo na kukufundisha ukweli mpya kuhusu Mungu. Unahitaji wafuasi wa Yesu kuabudu na kusali pamoja ili imani yako iweze kuongezeka zaidi.

 

Uamuzi wako wa kumfuata Yesu ndio uamuzi muhimu zaidi ambao utawahi kuufanya. Endelea kukuza uhusiano wako na Mungu kwa kupata marafiki wa Kikristo ambao wanaweza kukusaidia.

 

Jaribu kukumbuka Wakristo unaowajua. Shiriki wazo hili na uwaombe wazungumze na wewe zaidi kuhusu safari yao ya imani.

 

Kanisa

Neno la Kigiriki la “kanisa,” ambalo limetumika katika Biblia, kihalisi humaanisha “kukusanyika” au “mkutano.” Kiini cha neno hili ni kwamba wafuasi wa Yesu walikuwa wanakusanyika ili kuishi katika jamii pamoja. Inamaanisha kuwa watu kanisani walikuwa wanaunganishwa na Yesu, kusoma neno la Mungu pamoja, kupendana, kutiana moyo wanapopitia hali ngumu, kusaidiana kuwa kama Yesu, na kuishi kama familia ya Kikristo.

 

Sasa kwa kuwa umekuwa Mkristo, ni muhimu kutafuta kanisa linalokufaa; ambayo ni jamii yako ya wafuasi wa Yesu.

 

Mwili wa Kristo

Yesu alisema, “Nitalijenga kanisa langu” (Mathayo 16:18). Paulo, mwanzilishi wa kanisa la kwanza, aliandika katika barua yake kwa Wakristo wa Efeso, “Mume ni kichwa cha mke kama Kristo ni kichwa cha kanisa, mwili wake, ambao yeye ni Mwokozi” (Waefeso 5:23). Kwa maneno mengine, kanisa ni la Yesu.

 

Kwa sababu ya hiyo, kanisa linaitwa “mwili wa Kristo.” Yeye ni kichwa na watu ni mfano wa mwili wake. Hii inamaanisha kuwa kila mfuasi wa Yesu ulimwenguni ni sehemu ya mwili, akifanya kazi yake ambayo ni ya kipekee na kubwa kuliko watu ambao wako nje ya mwili. Mwili umeitwa kutunza watu wake na hugundua kuwa ikiwa mtu mmoja anateseka, kila mtu huumia.

 

Tumikia

Kama washiriki wa “mwili wa Kristo,” tunapaswa kufikiria kuhusu jinsi tunavyotumia wakati wetu, talanta, na rasilimali zetu kumtumikia Mungu. Una jukumu Kanisani, katika familia ya Mungu, na ni muhimu utumie wakati kufikiria lengo lako.

 

Sababu moja ambayo tunahitaji kuwa sehemu ya jamii ya Wakristo ni kwa sababu, tunapokutana, tunafahamu wito wetu, lengo letu, na mpango wa Mungu katika maisha yetu.

 

Imani

Huenda unajiuliza “Nitafute kanisa la aina gani?” Kwa kweli, ikiwa hakuna makanisa mengi mahali ulipo, unaweza kulazimika kuanzisha ushirika nyumbani mwako. Lakini ikiwa una fursa ya kutafuta kanisa, hapa kuna orodha ya imani halisi za kitamaduni, za kibiblia ambazo unapaswa kutafuta. Ikiwa jamii ya wafuasi wa Yesu wako sawa nao, unaweza kuwa sawa na kanisa hilo:

 

• Imani ya Mungu mmoja, ambaye yupo katika Nafsi tatu – Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Yeye ni mwenye upendo, mtakatifu na mwenye haki.
• Imani kwamba Biblia ni Neno la Mungu. Imevuviwa na Mungu na ni sahihi. Ni mwongozo wetu kamili katika maswala yote ya maisha.
• Imani ya kwamba dhambi imetutenganisha na Mungu, na kwamba kupitia Yesu Kristo tu ndio tunaweza kupatanishwa na Mungu.
• Imani kwamba Yesu Kristo ni Mungu na Mtu. Alifanywa kwa Roho Mtakatifu na kuzaliwa na Bikira Maria. Aliishi maisha yasiyokuwa na dhambi, alichukua dhambi zetu zote, akafa na kufufuka tena. Leo, Ameketi mkono wa kulia wa Baba kama Kuhani wetu Mkuu na Mpatanishi.
• Imani ya kwamba wokovu ni karama ya Mungu kwa mwanadamu. Karama hii hutekelezwa na neema kupitia imani katika Yesu Kristo na hutoa kazi zinazompendeza Mungu.
• Imani kwamba Ubatizo wa maji ni kitendo cha nje kinachoonyesha imani ya muumini na kifo, kuzikwa na kufufuka kwa Yesu.
• Imani kwamba Roho Mtakatifu ndiye Mfariji wetu. Hutuongoza katika maeneo yote ya maisha yetu. Hutubariki pia na karama za kiroho na hutupatia uwezo wa kupata matunda ya Roho.
• Imani kwamba Ekaristi ni sherehe ya kifo cha Yesu na kumkumbuka yeye.
• Imani kwamba Mungu anataka kutubadilisha, kutuponya na kutufanikisha, ili tuweze kuishi maisha yenye baraka na ya ushindi ambayo yataathiri na kusaidia wengine.
• Imani kwamba tumeitwa kuhubiri injili kwa mataifa yote. Tunaamini ya kuwa Bwana wetu Yesu Kristo anarudi tena kama vile Alivyoahidi.

 

Mwishowe, tafuta mahali ambapo unaweza kuwa sehemu ya jamii ambayo itakusaidia kumkaribia Mungu na kumwabudu vizuri. Haimaanishi kanisa linakuokoa. Yesu tu ndiye anayekuokoa. Lakini kadiri unavyozidi kumkaribia Mungu, ndivyo utakavyotamani kumwabudu, kujifunza neno Lake, na kuunda jamii na wafuasi wengine wa Yesu.

 

Anzisha Kikundi cha Kujifunza Biblia.

Anzisha Kundi la Biblia na marafiki wako kwa kukutana kila wiki na kusoma mistari hii pamoja. Hii itakuhimiza kukua katika imani yako mpya. Kusoma mistari hii ya Biblia itakusaidia kujifunza jinsi ya kumwamini Mungu kabisa na kuwa na uhusiano wa karibu naye.

 

• Matendo ya Mitume 2:42-44
• 1 Wakorintho 12:21-31
• Waefeso 04:15-16
• 1 Petro 04:10
• Waebrania 10:24

6: KUABUDU

Hatua ya 6: KUABUDU

Abudu Mungu katika kila kitu unachokifanya.

 

Uliumbwa kuwa na uhusiano na Mungu. Sio hivyo tu – uliumbwa kumuabudu!

 

Kwa sababu maisha yetu yote yamedhamiriwa kuwa tendo la kumwabudu Mungu, kila kitu tunachosema au kufanya kina kusudi.

 

Kujifunza kumfuata Yesu ni sawa na kujifunza kumwabudu Mungu na maisha yako.

 

Kuabudu ni nini?

Kuabudu ni kutii – kuishi kwa njia ambayo Mungu anataka tuishi. Ni majibu yetu kwa wema na utakatifu wa Mungu. (Zaburi 29:2) Katika maneno mengine, kwa sababu ya Mungu, tunatamani kuishi maisha mazuri.

 

Kuabudu pia ni fikra – kufurahia utakatifu, nguvu, na wema wa Mungu. Mungu aliumba mbingu na ardhi, makundi ya nyota zisizohesabika na nyota nzuri angani. Hushikilia vitu vyote pamoja na hutusubiri tunapokosea. Alitupenda sana hata akamtuma Mwanawe wa pekee afe kwa ajili yetu ili dhambi na kasoro zetu ziondolewe milele.

 

Ni nani ambaye hawezikosa kushangazwa na mtu kama huyo?

 

Kwa hivyo, ibada ni fikra na njia ya maisha. Ni uthibitisho wa utakatifu wa Mungu na kujitolea kuishi maisha yako vile Mungu anataka.

 

Aina za ibada

Ili kukusaidia kuelewa zaidi jinsi inavyoweza kuonekana katika maisha yako ya kila siku, hapa kuna mifano mitatu ya vitendo vya ibada:

 

1. Wimbo. Njia moja ya kawaida ya kumwabudu Mungu ni kwa kumwimbia. Katika Wakolosai 3:16, waanzilishi wa kanisa la kwanza, Paulo, anatuagiza tuimbe “zaburi, nyimbo, na nyimbo za kiroho” kwa Mungu. Mwandishi wa Zaburi 100:2 anatukumbusha “kukaribia uwepo wake na kuimba.” Katika historia yote ya wanadamu, muziki umetumika kama ishara ya ibada.

 

2. Isiofuata mfano wa ulimwengu Paulo, katika barua yake kwa Wakristo wa kwanza waliokuwa Roma, aliandika, “Ninawasihi, ndugu na dada… kutoa miili yenu kama dhabihu iliyo hai, takatifu na ya kumpendeza Mungu—hii ni ibada yako ya kweli na sahihi. Usifuate mfano wa ulimwengu huu, lakini ubadilishwe na kufanya upya kwa nia yako. Ndipo utaweza kujaribu na kuthibitisha mapenzi ya Mungu ni nini—mapenzi yake mema, ya kupendeza na kamili.”

 

Kwa kuruhusu Mungu akubadilishe badala ya ulimwengu; kwa kutofuata matarajio ya ulimwengu, unaabudu Mungu.

 

3. Kuchukua hatua. Utiifu sio utiifu wa kweli hadi ujidhihirishe.

 

• Tunapowasamehe wengine kama Mungu alivyotusamehe, na tunaishi katika njia inayompendeza Mungu, hiyo ni kumuabudu!
• Tunapochukua muda kumwambia Mungu, “asante,” tunamwabudu.
• Tunapopenda wenzi wetu na watoto kama Yesu alivyopenda kanisa, tunamwabudu.
• Tunapotoa rasilimali zetu kanisani, tunamwabudu.
• Tunapomwonyesha mtu mwingine neema kwa sababu Mungu ametuonyesha neema, tunamwabudu.

 

Kuabudu ni jinsi tunavyoishi!

 

Waongoze Wengine kwa Mlango Wazi

Fikiria kuhusu kuabudu hivi: Wakati mtu anashikilia mlango unapoingia kwenye jengo; au mtu akilipia chakula chako kwenye mgahawa, unashukuru hadi unataka kumfanyia mtu mwingine jambo kama hilo. Hiyo ndiyo kuabudu. Mungu alimtuma mwanawe kwa kusudi la kuokoa ulimwengu hata kama hatukuwa tunastahili. Kuabudu ni kuwafanya vivyo hivyo watu ambao Mungu ametupatia maishani mwetu.

 

Mungu ametoa nafasi ya kuwa na uhusiano naye. Ni juu yetu kuishi kwa njia ambayo watu wengine wanataka kupitia mlango huo pia. Na hiyo ikifanyika, tumeishi maisha ya kuabudu!

 

Anzisha Kikundi cha Kujifunza Biblia.

Anzisha Kundi la Biblia na marafiki wako kwa kukutana kila wiki na kusoma mistari hii pamoja. Hii itakuhimiza kukua katika imani yako mpya. Kusoma mistari hii ya Biblia itakusaidia kujifunza jinsi ya kumwamini Mungu kabisa na kuwa na uhusiano wa karibu naye.

 

• Zaburi 29:2
• Warumi 12:1
• Waebrania 10:25
• 1 Petro 2:5-6
• Isaya 12:5
• Warumi 12:4-8

7: PARTAGER

7ème étape : PARTAGER

Partagez la bonne nouvelle de Jésus avec d’autres personnes.

 

L’un des premiers pas que nous devrions tous faire en tant que fidèles de Jésus est d’être baptisés. Voici comment nous :
1. suivons l’exemple de Jésus en étant baptisés
2. nous proclamons publiquement que nous sommes Ses fidèles
3. nous partageons avec les autres que nous croyons à la mort, à l’ensevelissement et à la résurrection de Jésus et que nous voulons vivre pour Lui.

 

Le baptême ne nous sauve pas. Seul Jésus, et non nos actions, peut le faire. Être baptisé(e) est un symbole important de ce qui est arrivé à nos vies et à nos cœurs en tant que personne qui a fait confiance à Jésus.

 

Lorsque nous sommes baptisés, nous commençons une vie de partage de la bonne nouvelle avec tous ceux que Dieu met sur notre chemin !

 

Appelé(e) à partager

Jésus appelle Ses fidèles à partager l’Évangile et à aider les autres à répondre à l’invitation de Dieu de rejoindre Sa famille.

 

Avant de quitter ce monde, Il ordonna à ses disciples : « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné » (Marc 16.15-16).

 

Votre première réaction pourrait être de vous dire : « Il m’est impossible de partager l’Évangile avec quelqu’un d’autre ! Je commence à peine à le comprendre moi-même !! » Vous n’êtes pas seul(e) à penser cela. Il est intimidant d’imaginer parler de la foi chrétienne avec quelqu’un d’autre.

 

Principes de base pour le partage de votre foi

Aussi effrayant que cela puisse être, vous pouvez avoir confiance que Dieu est avec vous pour vous donner la force et les mots justes. Ainsi, en gardant cela à l’esprit, voici trois principes de base pour partager votre foi en Jésus avec des personnes qui ne Le connaissent pas :

 

1. Surtout, vivez une vie de véritable service à Dieu pour que les gens remarquent quelque chose de différent de vous. Vivez une vie intègre pour ne pas être considéré(e) comme un hypocrite. Commencez à prier pour les gens qui vous entourent, afin que Dieu entame des conversations de foi avec eux.

 

Rappelez-vous que Dieu ne vous demande pas de sauver quelqu’un, mais simplement de partager ce qu’Il a fait dans votre vie. Seul l’Esprit Saint peut ouvrir les yeux et les cœurs des gens à la vérité de Dieu.

 

2. N’ayez pas peur. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Quand vous avez l’occasion de parler de votre foi, n’ayez pas peur. Vous n’avez pas besoin de connaître toutes les réponses possibles parce que Dieu s’en chargera pour vous.

 

La seule chose que vous devez partager, c’est comment Dieu a changé votre vie. Concentrez-vous sur la différence que suivre Jésus a faite. Expliquez simplement comment nous sommes tous pécheurs et à la recherche de pardon – Dieu fera le reste.

 

3. Faites savoir à votre interlocuteur que vous n’êtes pas différent d’eux en utilisant des mots tels que « nous ». Soyez fidèle et confiant(e) et laissez Dieu parler en se révélant aux autres à travers vous.

 

La réalité est que vous n’avez aucune idée de depuis combien de temps Dieu travaille sur l’autre personne et sur vous, alors ne vous laissez pas décourager s’il faut un certain temps pour que quelqu’un « embarque ».

 

Lancez un groupe biblique.

Organisez un groupe biblique avec vos amis en vous réunissant chaque semaine et en lisant ces vers ensemble. Cela vous encouragera à grandir dans votre nouvelle foi. Étudier ces versets de la Bible vous aidera à apprendre à faire pleinement confiance avec Dieu et à avoir une relation plus profonde avec Lui.

 

• Romains 6.3-5
• Luc 3.21-22
• Matthieu 28.19
• Marc 16.15
• Psaumes 105.1
• 1 Pierre 3.15
• Actes 1.8

Tunawezaje kusaidia?

100% ya kibinafsi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Copyright © 1Bilion.org | Privacy Policy